smile on view

smiles

அப்துல் கலாம் விஞ்ஞானச் சிந்தனை – Great Scientist of India Abdul Kalam

அணு குண்டை உருவாக்கும் திட்டத்தை அவர் வெற்றிகரமாக முடித்து தமிழகம் வந்தபோது சொன்ன உதாரணம் அவரை திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது..

” வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத் தனையது உயர்வு.. ”

என்ற வள்ளுவனின் குறளைச் சொல்லி இந்தக் குறளுக்குள் இருக்கும் உயர்ந்த விஞ்ஞானச் சிந்தனைக்கு அப்பால் உலகில் என்ன இருக்கப்போகிறது என்று கேட்டார்.

” தண்ணீரின் அளவுக்குத் தகுந்தபடி தாமரை மலர்களின் தாள்கள் நீளும். அதைப்போல மனிதர்களுடைய ஊக்கத்தின் அளவுக்குத் தக்கபடி அவர்களுடைய சிறப்புகள் உயரும்.”

” நீர் உயர உயர குளத்தில் இருக்கும் மலரின் தண்டும் அதற்கு அமைவாக உயர்வடையும்.. நீங்கள் கனவு காணலாம், கற்பனைகளை வளர்க்கலாம் அதற்கமைவாக உங்கள் உடல் தயாராகும்.. இதைவிட ஒரு உதாரணம் வேறெந்த மொழியிலும் கிடையாது..” என்றார்…
தமிழை மதிக்காத.. தமிழர்களை ஒரு கணம் தமிழைப் பார்க்க வைத்தார்.

Discovery of12,000 year old city of Lord Krishna

Scientist have discovered Hindu city that gone into sea before 12000 years ago.

Truth of Dasavatharams – Review

If you knew the real dasavatharams of Lord Vishnu and their characters you can appreciate the script more. Let me explain, starting with the best adapted role:

1. Krishna avatar – Vincent Poovaraghavan

Lord krishna is actually a dalit, he is dark-skinned [shyamalam]. He saved draupadi when she was being violated and he was the actual diplomat in mahabharatham. Lord krishna dies of an arrow striking his lower leg. Now look at how vincent was introduced.. he appears when asin is about to be molested and he saves her like draupadi. Vincent is the dalit diplomat, fights for land issue [soil issue to be exact] and dies from the metal rod striking his leg. Oh even five of vincent’s men are drugged at P. Vasu’s.. sounds familiar???

2. Balarama avatar – Balarama naidu

This is an easy given. as the name suggests and the role personifies you can easily get it.

3. Mathsya avatar – Ranagaraja nambi

nambi is thrown into water in an act of trying to save lord from being thrown into sea, though vainly. what more clue do you want?

4. Varaha avatar – Krishnaveni paatti

During the mukunda song, krishnaveni paatti does varaha avatar in the shadow puppetry. The frame freezes on it for a second. there is the clue. Moreover, in varaha avatar lord actually hides earth so as to protect life forms. Here too krishnaveni hides the germs – life form inside the statue so as to protect.

5. Vamana avatar – Kalifulla khan

remember in vamana avatar, lord vishnu takes the vishvaroopa, that is the giant form! Hence the giant kalifulla here symbolises vamana avatar.

6. Parasurama avatar – Christian Fletcher

Parasurama is actually on an angry killing spree and killed 21 generations of the particular kshatriya vamsa. Hence the real KILLER… Guess what thats what our Fletcher is! He comes around with the gun [modern upgrade for axe] and kills everyone around. I have to check if he kills 21 people though. 😀

7. Narasimha avatar – Shingen Narahashi

first of all the name itself is a play on the words singam [means lion in tamil] and narasimha [the avatar being symbolised]. Lord Narasimha manifests himelf to kill the bad guy and he also teaches prahaladha. In the movie, he shows up to kill the killer fletcher! and is also a teacher.. Lord Narasimha had to kill the asura with bare hands and hence the martial arts exponent here.. get it?

8. Rama avatar – Avatar Singh

Lord Rama stands for the one man one woman maxim, kind of symbolising true love.. Here Avatar portrays that spirit by saying that he loves his woman more than anything and wants to live for her.

9. Kalki avatar – Govindaraj Ramasamy

As you know, the hero in kaliyug can be none other than the Kalki avatar!!!

10. Koorma avatar – Bush

This is the most loose adaptation I couldn’t clearly comprehend. But if you look at the real koorma avatar, the lord is the turtle/tortoise that helps in stirring the ksheera sagara and bringing out the amruth. This essentially creates war among the devas and asuras. Similarly today Bush facilitates war between you know whom… May be Kamal also indicates that this avatar is a bit dumb like the tortoise…

you see…now u knw what does the movie trying to tell you….a super-duper movie…..kamal rocks…..

7 Reasons Women Lose Their Hair

Let me make one thing clear:
women, if
you are experiencing hair loss, please
know that you are not alone!

Women’s hair can thin for a variety of
reasons, and yet the topic is still far
less openly discussed than male hair
loss. In many cases, though, the causes
are diagnosable and treatable, making
it particularly important that women
discuss hair loss with their doctors.
First, let’s consider some common
factors that can cause and contribute
to hair loss:

Low iron levels: Iron deficiency, with
or without anemia, can lead to hair
loss. Do not simply start taking an
iron supplement without having your
iron checked by a physician because too
much iron can also lead to health
problems.
Thyroid disorders: Both an overactive
and an underactive thyroid can lead to
hair loss.
Low estrogen levels: Many women
experience hair loss during and after
menopause, when estrogen levels begin
to drop. Other hormonal changes —
changes in oral contraceptive use, for
example — can also trigger hair loss.
Post-pregnancy hormonal changes:
Similarly, new moms may find that
they’re shedding a lot of hair in the
first one to six months after delivery,
when their estrogen levels return to
normal. Actually, what seems like
excessive hair loss is really hair’s
natural growth cycle regulating itself,
as high hormone levels tend to keep
women from losing normal amounts of
hair during pregnancy.
Telogen effluvium: This is the general
term for sudden, temporary hair loss as
a result of recent stress or surgery,
which typically occurs around two
months after the causative event or
illness. (It may also be used to
describe sudden hair loss as a result
of other factors on this list, such as
post-pregnancy hormonal changes.)
Medications: Many medications may lead
to hair loss. If this is a concern,
talk to your doctor about potential
alternatives
High levels of vitamin A or selenium:
There is rarely any reason to take more
of these nutrients than you’d find in a
good multivitamin.
Several recent studies of men have
found that smoking also seems to
increase hair loss. I don’t know of any
similar studies in women, but one thing
is clear: Smoking is harmful for a
multitude of reasons, whether or not
increased hair loss is among them!

The best plan of action for anyone
experiencing hair loss is to determine
the Read the rest of this entry »

Our Karma

Karma means “action” or any
action that
brings a reaction that binds us to the
material world. Although the idea of
karma is generally associated with
Eastern philosophy, many people in the
West are also coming to understand that
karma is a natural principle, like time
or gravity, and no less inescapable.
For
every action there is a reaction. If we
cause pain and suffering to other
living
beings, we must endure pain and
suffering in return, both individually
and collectively.

We reap what we saw, in this life and
the next, for nature has her own
justice. No one can escape the law of
karma, except those who understand how
it works.

To understand how karma can cause war,
for example, let’s take an illustration
from the Vedas. Sometimes a fire is
started in a bamboo forest when the
trees rub together. The real cause of
the fire is not the trees but the wind
that moves them. The trees are only the
instruments. In the same way two
nations
are not the real causes of the friction
that may exist between them, the real
cause is the karma generated by the
world’s supposedly innocent citizens.

According to the law of karma, the
neighborhood supermarket or hamburger
stand has more to do with the threat of
war than anything else does. We recoil
with horror at the prospects of nuclear
war while we permit equally horrifying
massacres every day inside the world’s
automated slaughterhouses.

The person who eats an animal may
say “I
haven’t killed anything” but when
buying
neatly packaged meat at the superstore
you are paying someone else to kill for
you, then both of you bring upon
yourselves the reactions of karma.

Can it be anything but hypocritical to
march for peace and then go to
McDonald’s for a hamburger or go home
to
grill a steak or have ‘Chicken tikka or
chicken biriyani’? This is the very
duplicity that George Bernard Shaw
condemned:

We are living graves of murdered beasts
Slaughtered to satisfy our appetites
We never pause to wonder at our feasts
If animals like men could possibly have
rights.
We pray on Sunday that we may have
light,
To guide our footsteps on the paths we
tread.
We are sick of war; we do not want to
fight,
And we gorge ourselves upon the dead.

Ahimsa allows the animal to live a
natural evolutionary progress. However
if it is killed it will need to return
to live out the rest of its life in
that
same species.

Those who understand the laws of karma
know that peace will not come from
marches and petitions, but rather from
a campaign to educate people about the
consequences of murdering innocent
animals not to mention unborn children.

God is the life giver and only he
decided when to take it back……

Rape but no evidence? yes- BE CAREFUL GIRLS

GaLs, Read ThiS If Ur One GoeS To THE pub

 A woman at a bar on a Saturday
night was taken by 5 men, who,
according to hospital and police reports, gang raped her before dumping her. Unable to remember the events of the evening,tests later confirmed the repeat rapes Read the rest of this entry »

World Clock!

World Clock

You have never seen a clock like this
before. Look real close and read what
it is telling you………

http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf

Drink Hot Water, it safe your life!

The Chinese and Japanese drink hot tea
with their meals, not cold water,
maybe it is time we adopt their
drinking habit while eating.

For those who like to drink cold
water, this article is applicable to
you. It is nice to have a cup of cold
drink after a meal. However, the cold
water will solidify the oily stuff
that you have just consumed. It will
Read the rest of this entry »

can y0u read diis..?

I cdnuolt blveiee taht I cluod
aulaclty uesdnatnrd waht I was
rdanieg. The phaonmneal pweor of the
hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch
at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t
mtaetr in waht oerdr the ltteres in a
wrod are, the olny iproamtnt tihng is
taht the frsit and lsat ltteer be in
the rghit pclae. The rset can be a
taotl mses and you can sitll raed it
whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the
huamn mnid deos not raed ervey lteter
by istlef, but the wrod as a wlohe.
Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot
slpeling was ipmorantt! if you can
raed tihs psoter it