அணு குண்டை உருவாக்கும் திட்டத்தை அவர் வெற்றிகரமாக முடித்து தமிழகம் வந்தபோது சொன்ன உதாரணம் அவரை திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது.. ” வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத் தனையது உயர்வு.. ” என்ற வள்ளுவனின் குறளைச் சொல்லி இந்தக் குறளுக்குள் இருக்கும் உயர்ந்த விஞ்ஞானச் சிந்தனைக்கு அப்பால் உலகில் என்ன இருக்கப்போகிறது என்று கேட்டார். ” தண்ணீரின் அளவுக்குத் தகுந்தபடி தாமரை மலர்களின் தாள்கள் நீளும். அதைப்போல மனிதர்களுடைய ஊக்கத்தின் அளவுக்குத் தக்கபடி அவர்களுடைய.

Read More →

Scientist have discovered Hindu city that gone into sea before 12000 years ago..

Read More →

If you knew the real dasavatharams of Lord Vishnu and their characters you can appreciate the script more. Let me explain, starting with the best adapted role: 1. Krishna avatar – Vincent Poovaraghavan Lord krishna is actually a dalit, he is dark-skinned [shyamalam]. He saved draupadi when she was being violated and he was.

Read More →

Let me make one thing clear: women, if you are experiencing hair loss, please know that you are not alone! Women’s hair can thin for a variety of reasons, and yet the topic is still far less openly discussed than male hair loss. In many cases, though, the causes are diagnosable and treatable, making.

Read More →

Karma means “action” or any action that brings a reaction that binds us to the material world. Although the idea of karma is generally associated with Eastern philosophy, many people in the West are also coming to understand that karma is a natural principle, like time or gravity, and no less inescapable. For every.

Read More →

GaLs, Read ThiS If Ur One GoeS To THE pub  A woman at a bar on a Saturday night was taken by 5 men, who, according to hospital and police reports, gang raped her before dumping her. Unable to remember the events of the evening,tests later confirmed the repeat rapes.

Read More →

World Clock You have never seen a clock like this before. Look real close and read what it is telling you……… http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf.

Read More →

The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals, not cold water, maybe it is time we adopt their drinking habit while eating. For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold.

Read More →

I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae..

Read More →
Powered By Indic IME