சில நொடிகளின் பிரிவில்…… 1. என் மனதில் நினைவுகளாய் வாழ்கிற நீ என்றும் என் கண்களில் மீளாத ஓவியம்… 2. என் விழிகள் கண்ட அதிசயம் நீ என்று என் இமைகள் புகைப்படம் எடுத்தது உன்னை…. 3. ஆயிரம் விஷயங்கள் பேச தவித்த மனம் அடுத்த வினாடியே அமைதி உன் இதயம் அனுப்பிய மடலால். என்னால் இயன்றவை இதுவரை. நன்றி..

Read More →

Dakshinayana Punyakalam, the night of the Devas, begins on the first day of the month Aadi. It is marked on July 17, 2010. The next six months from Aadi to Margazhi is the symbolically the night time of the Devas.Some communities perform Tarpanam on the day. Due to this reason, no auspicious events are.

Read More →

?????????? ????? ?????????????? ????? 1. ????? ?????? ????? ???????? ?????????? ??????????. 2. ???????? ???? ??????????????. 3. ????????? ??????? ?????. 4. ????? ?????? ??????????. 5. ???????? ????? ?????? ????????. 6. ????? ???????????? ???????????? ??? ????????. 7. ???????????????? ???????? ???? ??????? ??????. 8. ???????? ????? ??????. 9. ??????? ??????????? ?????? ????????. ??????, ????? ???????? ??????. 10..

Read More →

Hi, I am Serene Chong from an advertising agency, our company is now looking for an INDIAN GIRL age between 11 to 13 years old as our advertising campaign talent. The talent has the opportunity to appear in front of various mass media include TV, Newspaper, Magazine and billboard as well. There will be.

Read More →

Beware of this latest dirtytrick… You can’t clean away smashed eggs on the windscreen with the wiper and sprayed water. Please take note of this. If you’re driving at night & are attacked with raw eggs thrown onto your car windscreen, DO NO operate the wiper and/or spray any water. You can drive with.

Read More →
Powered By Indic IME