smile on view

smiles

Vadaiyappa – Tamil Comedy

Remake of Rajini movie Padayappa as Vadayappa funny comedy
Read the rest of this entry »

ஒரு மாணவன் தனது தேர்வு ஒன்றில் முட்டை மதிப்பெண் – Jokes

ஒரு மாணவன் தனது தேர்வு ஒன்றில்..
முட்டை மதிப்பெண் கிடைத்ததால்
பெரும் அதிர்ச்சி ஆனான்..! காரணம்
அவன் அனைத்து கேள்விகளுக்கும்..
சரியாக பதிலளித்திருப்ப
தாகவே நம்பினான்..!

சரியான பதிலை எழுதியதாகவே.. அந்த மாணவன்
தொடர்ந்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம்..
வாதாடினான்..!
சரி.. அப்படி என்ன தான்
கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தான்.. என பார்ப்போம்..!

🔵

கேள்வி;- எந்த போரில் திப்பு சுல்தான்
உயிரிழந்தார்..?
பதில்;- அவரது கடைசி போரில்..!

🔵

கேள்வி;- இந்திய சுதந்திரத்திற்கான..
பிரமாணம் எங்கே கையெழுத்திடப்பட
்டது..?
பதில்;- காகிதத்தின் அடிப் பகுதியில்..!

🔵

கேள்வி;- சுப நிகழ்ச்சிகளில்..
வாழை மரங்கள் எதற்காக
கட்டப்படுகிறது..?
பதில்;- அவைகள் கீழே விழாமல்
இருப்பதற்காக.. கட்டப்படுகிறது..!

🔵

கேள்வி;- விவாகரத்திற்கான.. முக்கிய
காரணம் என்ன..?
பதில்;- திருமணம் தான்..!

🔵

கேள்வி;- இரவு- பகல்..
எவ்வாறு ஏற்படுகிறது..?
பதில்;- கிழக்கே உதித்த சூரியன்..
மேற்கில் மறைவதாலும்.. மேற்கில்
மறைந்த சூரியன் மீண்டும் கிழக்கில்..
உதிப்பதாலும் இரவு- பகல்
ஏற்படுகிறது..!

🔵

கேள்வி;- மகாத்மா காந்தி..
எப்போது பிறந்தார்..?
பதில்;- அவரது பிறந்த நாளன்று..!

🔵

கேள்வி;- திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில்
நிச்சயிக்கப்படுகிறதா..?
பதில்;- இல்லை.. திருமணங்கள்
செய்யும் அவரவர் வீட்டில்..!

🔵

கேள்வி;- தாஜ்மகால் யாருக்காக.. யார்
கட்டினார்..?
பதில்;- சுற்றுலா பயணிகளுக்காக..
கொத்தனார்களால் கட்டப்பட்டது..!

🔵

கேள்வி;- 8மாம்பழங்களை.. 6
பேருக்கு எப்படி சரியாக
பிரித்து கொடுப்பது..?
பதில்;- ஜூஸ் போட்டு.. 6 டம்ளர்களில்
சரியான அளவாக ஊற்றி கொடுக்கலாம்..!

பயபுள்ள சரியாக
தானே சொல்லிருக்கான்..???

Albert Einstien at School

In 1902, a professor asked his student whether it was God who created everything that exists in the universe ?
Student replied: Yes
He again asked: what about evil ?
Has God created evil also?
The student got silent….
Then the student requested that may he ask a question for him?
Professor allowed him to do so.
He asked: Does cold exist
Professor said : yes ! Don’t u feel the cold dear
Student said: I’m sorry but your wrong sir.
Cold is a complete absence of heat..
There is no cold, it is only an absence of heat.
Student asked again: Does darkness exist ?
Professor said: yes !
Student replied: your again wrong sir.
There is no such thing like darkness. Its actually the absence of light. Sir ! We always study light & heat, but not cold & darkness.
Similarly, the evil does not exist.
Actually it is the absence of love, faith & true belief in God.
That student was Albert Einstien…!!!

Why Do Desires Go Unfulfilled After Working Hard? Sadhguru

We must work smart. work right. In correct method. Then only can success. And the most important, enjoy our work. Its not work hard.
A funny but meaningful video clip of Sadhguru Jaggi Vasudev.

Rich and poor

One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.
On their return from their trip, the father asked his son, “How was the trip?”
“It was great, Dad.”
“Did you see how poor people live?” the father asked.

“Oh yeah,” said the son.
“So, tell me, what did you learn from the trip?” asked the father.
The son answered, “I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden, and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us; they have friends to protect them.”
The boy’s father was speechless.
Then his son added, “Thanks, Dad, for showing me how poor we are.”

duck and veterinary surgeon

A woman brought a very limp duck into a veterinary surgeon. As she laid her pet on the table, the vet pulled out his stethoscope and listened to the bird’s chest.
After a moment or two, the vet shook his head and sadly said, “I’m sorry,your duck, Cuddles, has passed away.”
The distressed woman wailed, “Are you sure?”
“Yes, I am sure. Your duck is dead,” replied the vet..
How can you be so sure?” she protested. “I mean you haven’t done any testing on him or anything. He might just be in a coma or something.”
The vet rolled his eyes, turned around and left the room. He returned a few minutes later with a black Labrador Retriever.
As the duck’s owner looked on in amazement, the dog stood on his hind legs, puts his front paws on the examination table and sniffed the duck from top to bottom. He then looked up at the vet with sad eyes and shook his head.
The vet patted the dog on the head and took it out of the room. A few minutes later he returned with a cat.
The cat jumped on the table and delicately sniffed the bird from head to foot. The cat sat back on its haunches, shook its head, meowed softly and strolled out of the room.
The vet looked at the woman and said, “I’m sorry, but as I said, this is most definitely, 100% certifiably, a dead duck.”
The vet turned to his computer terminal, hit a few keys and produced a bill,which he handed to the woman..
The duck’s owner, still in shock, took the bill. “$150!” she cried, “$150 just to tell me my duck is dead!”
The vet shrugged, “I’m sorry. If you had just taken my word for it, the bill would have been $20, but with the Lab Report and the Cat Scan, it is now $150.”

Truth behind Internet dating

watch this animation to discover the truth and dangers of internet dating . Animation by David Hoffmann

Top 20 replies by Programmers to Testers when their programs don’t work

 

20. "That’s weird…"
19. "It’s never done that before."
18. "It worked yesterday."
17. "How is that possible?"
16. "It must be a hardware problem."
15. "What did you type in wrong to get it to crash?"
14. "There is something funky in your data."
13. "I haven’t touched that module in weeks!"
12. "You must have the wrong version."
11. "It’s just some unlucky coincidence."
10. "I can’t test everything!"
9. "THIS can’t be the source of THAT."
8. "It works, but it hasn’t been tested."
7. "Somebody must have changed my code."
6. "Did you check for a virus on your system?"
5. "Even though it doesn’t work, how does it feel?
4. "You can’t use that version on your system."
3. "Why do you want to do it that way?"
2. "Where were you when the program blew up?"

And the Number One Reply by Programmers when their programs don’t work:

 

 

 

GuessGuess………….

 

 

Come on, even u say it ……

 

 

 

Guess………….

 

 

 

"It works on my machine"

Easy MBA notes–how easy to learn business marketing (for guys)

A Professor explained Marketing to MBA students
1. You see gorgeous girl in party,
you go to her & say I am rich marry me
That’s Direct Marketing.
2. You attend party & your friend goes to a girl & pointing at you
tells her. He’ is very rich, marry him – That’s Advertising.
3. Girl walks to you & says u are rich, can u marry me?
"That’s Brand Recognition"
4. You say I m very rich marry me & she slaps u
"That’s Customer Feedback"
5. You say I m very rich marry me & she introduces you to her husband
"That’s Demand & Supply Gap"
6. Before you say I m rich, marry me, your wife arrives
That’s Restriction from Entering New Market.

406570_306473756079129_222490634477442_901359_2130325346_n(1)

Comedy Accident

All were missing the target! missing you honey

Husband throwing knives on wifes picture.
All were missing the target!
Suddenly he received call from her
"Hi,wat ru doin?"
His honest reply,"MISSING U"

—————————

Cool Msg by a woman-
Dear Mother-in-law,
"Don’t Teach me how 2 handle my children,
I’m living with one of yours
&
he needs a lot of improvement" 😉

—————————-

”An Intelligent Wife Is One
Who Makes Sure She Spends
So Much
That
Her Husband
Can’t Afford Another
Women" 😛

—————————–

Husband was seriously ill.
Doc to wife :-
Give him healthy breakfast, be pleasant & in gud mood,
don’t discuss ur problems,
no tv serial, dont demand new clothes & gold jewels,
Do this for 1 yr & he will be ok.
On the way home..
Husband :- wat did the doc say ?
Wife :- .No chance for u to survive

——————————

An Airline Introduced
A Special Package For Business Men.
Buy Ur Ticket Get Ur Wife’s Ticket Free
After Great Success,
The Company Sent Letters To All The Wives
Asking How Was The Trip.
All Of Them Gave A Same Reply…
"Which Trip ?"

——————————-

An Angry Wife To
Her Husband 0n Phone:
"Where d Hell Are You … ?"
Husband:
Darling You Remember That
Jewelery Shop Where You Saw
The Diamond Necklace n Totally
Fell In Love With It n I Didn’t
Have Money That Time n I said
"Baby It’ll Be Yours 1 Day … " O:)
Wife, With A Smile & Blushing:
Yeah I Remember That My Love !
Husband:
I m In The Pub Just Next To That Shop

WIFE = Without Information, Fighting Everytime OR With Idiot For Ever?

Having "WIFE" Is A
Part Of Living…
But
Having "GIRLFRIEND"
Along With The "WIFE" Is
Art Of Living
************
Husband asks: Do you know the meaning of WIFE? It means…
Without Information, Fighting Everytime!
WIFE says: No darling , it means :-
With Idiot For Ever
************
Wife: I wish I was a newspaper
so I would be in ur hands allday.
Husband: I too wish that u were
a newspapers so I could have
a new one everyday.
************
Nobody teaches
Volcanoes to erupt,
Tsunamis to devastate,
Hurricanes to sway around
&
no one teaches
How to choose a Husband,
NATURAL DISASTERS JUST HAPPEN.
************
Wife: yesterday-night I saw a dream
That u were sending me
Jewelry and clothes!
Husband: yeah, I saw
your dad paying the bill !!!
************

Panjabi song with western guys dance

When people listen to Daler Mehndi

When people listen to Daler Mehndi … nice hindustani song dance by western white guys… Its lovely… Interesting

Nice sentences (just for laughing purpose ;-)?

 1. 3 Easy Ways to Die :

  Take a Cigar daily – You will die 10 years early.

  Drink Rum daily – You will die 30 years early.

  Love Someone Truly – You will die daily.

  2. A foolish man tells a woman to STOP talking, but a WISE man tells

  her that she looks extremely BEAUTIFUL when her LIPS are CLOSED.

  3.. One GOOD way to REDUCE Alcohol consumption :

  Before Marriage – Drink whenever you are SAD

  After Marriage – Drink whenever you are HAPPY

  4. Three FASTEST means of Communication :

  1. Tele-Phone

  2. Tele-Vision

  3. Tell to Woman

  Need still FASTER – Tell her NOT to tell ANYONE..

  5.. Love your friends not their sisters. Love your sisters not their friends.

  6… Let us be generous like this : Four Ants are moving through a forest.

  They see an ELEPHANT coming towards them.

  Ant 1 says : we should KILL him.

  Ant 2 says : No, Let us break his Leg alone.

  Ant 3 says : No, we will just throw him away from our path..

  Ant 4 says : No, we will LEAVE him because he is ALONE and we are FOUR.

  7. If you do NOT have a Girl Friend – You are missing SOME thing in your life.

  If you HAVE a Girl Friend – You are missing EVERY thing in your life.

  8.. Question : When do you CONGRATULATE someone for their MISTAKE.

  Answer : On their MARRIAGE.

  9. When your LIFE is in DARKNESS, PRAY GOD and ask him to free you from Darkness.

  Even after you pray, if U R still in Darkness – Please PAY the ELECTRICITY BILL .

  10. Why Government do NOT allow a Man to MARRY 2 Women.

  Because per Constitution, you can NOT BE PUNISHED TWICE for the same Mistake

(just for laughing purpose ;-)? – not related to anyone.

One morning, a mother went in to wake up her son

One morning, a mother went in to wake up her son.
Wake up, son. It’s time to go to school!
But why, Mom? I don’t want to go.
Gimme 2 reasons why u don’t want to go.
Well, the kids hate me for one, and the teachers hate me, too!’
…Oh, that’s no reason not to go to school. Come on now and get ready.
Gimme two reasons why I should go to school.
Well, for one, u’re 52 years old. And for another, u’re the Principal! =)

YOU KNOW YOU ARE LIVING IN new era when…

1. You accidentally enter your password on the microwave.

2. You haven’t played solitaire with real cards in years.

3. You have a list of 15 phone numbers to reach your family of 3.

4. You e-mail the person who works at the desk next to you.

5. Your reason for not staying in touch with friends and family is that

they don’t have e-mail addresses.

6. You pull up in your own driveway and use your mobile phone to see if

anyone is home to help you carry in the groceries.

7. Every commercial on television has a web site at the bottom of the

screen.

8. Leaving the house without your mobile phone, which you didn’t have

The first 20 or 30 (or 60) years of your life, is now a cause for panic and

you turn around to go and get it.

10. You get up in the morning and go on line before getting your

coffee.

11. You start tilting your head sideways to smile.

: )

12. You’re reading this and nodding and laughing.

13. Even worse, you know exactly to whom you are going to forward this

message.

14. You are too busy to notice there was no #9 on this list.

15. You actually scrolled back up to check that there wasn’t a #9 on this list

Sexy lingerie for for the dead???

http://thestar.com.my/comics/kee/kee.asp?id=080402

Thinking out of the Box @ Jokes

Q. How can you drop a raw egg onto a
concrete floor without cracking it?

A. Concrete floors are very hard to
crack!

**********
Q. If it took eight men ten hours to
build a wall, how long would it take
four men to build it?

A. No time at all it is already built.

**********
Q. If you had three apples and four
oranges in one hand and four apples
and three oranges in the other hand,
what would you have?
A. Very large hands. (Good one)

**********
Q. How can you lift an elephant with
one hand?
Read the rest of this entry »

telephone call joke .

**’Hello?’**

**’Hi honey.**
**This is Daddy.**
**Is Mommy near the phone?’**

**’No, Daddy.**
**She’s upstairs in the bedroom with
Uncle Paul.’**

**After a brief pause,**

**Daddy says,**
**’But honey, you haven’t got an Uncle
Paul.’**

**’Oh yes I do, and he’s upstairs in
the room with Mommy,**
**Right now.’**

Brief Pause.

**’Uh, okay then, this is what I want
you to do.**
**Put the phone down on the table, run
upstairs**
**And knock on the bedroom door and
shout to Mommy**
**That Daddy’s car just pulled into
the driveway.’**

**’Okay, Daddy, Just a minute.’**

**A few minutes later**
**The little girl comes back to the
phone.**

**’I did it, Daddy.’**

**’And what happened, honey?’ **

‘Well, Mommy got all scared, jumped
out of bed with Read the rest of this entry »

Reason Why Never Visit A 5* Hotel

Question : “What would you like to
have ..Fruit juice, Soda, Tea,
Chocolate, Milo, or Coffee?”

Answer: “tea please”

Question : ” Ceylon tea, Herbal tea,
Bush tea, Honey bush tea, Ice tea or
green tea ?”

Answer : “Ceylon tea ”

Question : “How would you like it ?
black or white ?”

Answer: “white”

Question: “Milk, Whitener, or
Condensed milk ?”

Answer: “With milk ”

Question: “Goat milk, Camel milk or
cow milk”

Answer: “With cow milk please.

Question: ” Milk from Freeze land cow
or Afrikaner cow?”

Answer: ” Um, I’ll take it black. ”

Question: ” Would you like it with
sweetener, sugar or honey?”

Answer: “With sugar”

Question: ” Beet sugar or cane sugar ?”

Answer: “Cane sugar ”

Question:” White , brown or yellow
sugar ?”

Answer: “Forget about tea just give me
a glass of water instead.”

Question: “Mineral water or still
water ? ”

Answer: “Mineral water”

Question: “Flavored or non-flavored ?”

Answer: “I’ll rather die of thirst